Kobolt, Alenka, magistra pedagogike,, doktorica socialne pedagogike,

 profesorica;psihologinja;raziskovalka

Slika 
05.11.1951, Ljubljana ,
Kobolt, Alenka (1951), univ. dipl. psihologinja, magistra pedagogike, doktorica socialne pedagogike, specialistka supervizije in družinska terapevtka. Ena najvidnejših strokovnjakinj na področju socialno pedagoške intervencije, rdeča nit strokovnega in raziskovalnega dela so mladi s težavami v socialni integraciji. 

Življenje in delo

Kobolt, Alenka, univ. dipl. psihologinja, magistra pedagogike, doktorica socialne pedagogike, specialistka supervizije in družinska terapevtka. *Ljubljana, 5. 11. 1951; živi v Ljubljani in na Prevaljah. Oče univ. dipl. inženir lesarstva Franc Razdevšek, očim in posvojitelj dr. veterinarske medicine, filmski ustvarjalec Rudolf Čretnik, mati dr. med., specialistka pediatrije in družbena delavka Božena Čretnik roj. Kaffou; hči Katja Kobolt, dipl. primerjalna književnost in novinarstvo v Ljubljani, doktorirala v Muenchnu iz literarnih znanosti, samostojna delavka v kulturi, izvajalka različnih umetniških projektov, z družino živi v Muenchnu.

Po osnovni šoli na Prevaljah in Gimnaziji na Ravnah je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani na Oddelku za psihologijo (1975). Podiplomska izobraževanja: Medicinska fakulteta v Ljubljani - pedopsihiatrija (1978), in svetovanje (1981), magisterij na oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete v Ljubljani (1990), doktorat iz socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (1993), specializacija iz supervizije na Nizozemskem (1994), edukacija iz družinske terapije (2004 in magisterij iz družinske terapije, 2008). Prva zaposlitev v Vzgojnem zavodu Frana Milčinskega, Smlednik (1975–1986), nato na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije (1986–1989) kot koordinatorica prenove organizacij za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Leta 1989 se je zaposlila na Pedagoški Fakulteti v Ljubljani, kjer je opravljala poklic visokošolske učiteljice na Pedagoški fakulteti v Ljubljani na Oddelku za socialno pedagogiko. Področja strokovnega dela so: socialno pedagoške intervencije, delo z skupinami, z družinami, socialno pedagoška diagnostika, inkluzivna vzgoja, svetovanje. Rdeča nit strokovnega in raziskovalnega dela so mladi s težavami v socialni integraciji – mladi s čustvenimi in vedenjskimi težavami, raziskovanje položaja otrok potomcev priseljenih v Slovenijo, sodelovanje s starši otrok, delo z družinami in supervizija v različnih vladnih ter nevladnih organizacijah. Aktivna je v številnih strokovnih združenjih in sekcijah doma in v tujini. Ustanovila je slovensko sekcijo za izvendružinsko vzgojo – FICE (1989 in bila predsednica sekcije do leta 1997), aktivno sodelovala v različnih mednarodnih organizacijah in nacionalnih ter mednarodnih raziskovalnih projektih - med njimi so najbolj odmevni: nosilka bilateralnega projekta Slovenija - Hrvaška "Primerjalna analiza socialno pedagoških modelov diagnostike, prevencije in intervencij v Sloveniji in na Hrvaškem v obdobju tranzicije" (1989-1990); Starati se v tuji kulturi - Altern in fremden Kulturen : Pädagogische Handlungsansätze und soziale Interventionen, Hildesheim, (1998 -2000); - Problematika obravnavanja otrok migrantov v institucionalni vzgoji, (1999 – 2000); - članica projekta "Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju”, Pedagoška fakulteta v Ljubljani (1994-1998); - članica programske raziskovalne skupine na projektu "Koncepti in strategije socialno pedagoških intervencij na področju socialne izključenosti mladih", (2004 – 2007, 2008 - 2010); - nosilka slovenskega dela mednarodnega projekta SOCRATES - GRUNDTVIG 1 – „Learning on the stage of Life”, (2003 – 2005), kjer so sodelovale Nemčija, Islandija, Španija, Malta, Avstrija in Poljska; - nosilka ciljnega raziskovalnega projekta »Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno deprivilegiranih učencev in dijakov« (2006-2008); - Mednarodni EU raziskovalni projekt GOETE (7 okvirni program) - „Governing educational trajectories in Europe - Usmerjanje izobraževalnih prehodov v Evropi« (2010 – 2012), kjer so sodelovale Univerze: Pedagoška in Fakulteta za družbene vede iz Slovenije ter univerze iz drugih držav - Tübingen, Frankfurt, Amsterdam, Helsinki in Turku, Belfast, Bristol, Rennes, Bologna, Urbino, Varšava.

 

Dosežki in bibliografija

Izbrana bibliografija: Celotna bibliografija šteje preko 450 enot in je dosegljiva na naslovu: izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t. Med pomembnimi objavami so – knjige v avtorstvu, soavtorstvu ali v funkciji urednice: -Supervizija: proces razvoja in učenja v poklicu. 1999, 2000, 2006. (Soavtor. S. Žorga). – Zdej smo od tu – a smo še Čefurji? (2002), - Metode in tehnike supervizije, (2005); - Učenje na odru življenja: projektno delo z ranljivimi skupinami mladih, (2008), - Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi, (2010), - Supervizija in koučing, (2010), Svetovanje v praksi (2015).

Med pomembnimi prispevki v monografijah doma in v tujini (od leta 2007 do 2015): 2007 - Kobolt, A., Žižak, A. Timski rad i supervizija timova. Ljetopis socijalnog rada, letn. 14, št. 2, str. 367-382. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=1378; - Kobolt, A. Stuebi, R. Ritari, A., Ligthart, L. E. E.. Bildungschancen für benachteiligte Jugendliche : Unterschiede und Gemeinsamkeiten in europäischen Ländern : predavanje na 3. Bundestagung Heimerziehung Gegenwart gestalten - auf Ungewissheit vorbereiten, Tübingen, 26. sep. 2007; - Kobolt, A. Gledališko ustvarjanje v procesu socialnega učenja : model dela z ranljivimi skupinami mladih. V: Dekleva, Bojan (ur.), Rapuš-Pavel, Jana (ur.), Zorc-Maver, Darja (ur.). Prehodi v svet dela - izbira ali nuja?, (Socialno pedagoške teme). Pedagoška fakulteta, Ljubljana; Dekleva, B., Kobolt, A. Social pedagogy in Slovenia. V: Knap, Gerald (ur.), Sting, Stephan (ur.). Soziale Arbeit und Professionalität im Alpen-Adria-Raum, (Studien zur Sozialpädagogik, Reihe des Instituts für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, Bd. 6). Klagenfurt = Celovec; Ljubljana = Laibach; Wien = Dunaj: Mohorjeva: = Hermagoras, cop. 2007, str. 169-191; 2008 Rapuš-Pavel, J., Kobolt, A. Alkoholizem v družini in doživljanje mladostnic, ki bivajo v vzgojnem zavodu. V: Kranjčan, Mitja (ur.), Zorc-Maver, Darja (ur.), Bajželj Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007, str. 97-120. - Kobolt, A. An evaluation of training in social pedagogy in Slovenia. CYC-online, april 2008, iss. 110, str. 1-8. http://www.cyc-net.org/cyc-online/cycol-0408-kobolt.html. - Rapuš-Pavel, J., Kobolt, A. Iskustva s kvalitativnom analizom na području socijalnopedagoškog istraživanja. V: Koller-Trvobić, Nivex (ur.), Žižak, Antonija (ur.). Kvalitativni pristup u društvenim znanostima, (Znansveni niz, knj. 20). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2008, str. 97-117. - Kobolt, A. Obljubljene dežele pričakujejo prilagoditev. V: Kranjčan, Mitja (ur.), Zorc-Maver, Darja (ur.), Bajželj, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007, str. 79-96. - Kobolt, A., Dekleva, B. The professionalisation of child and youth care practice : professionalising social pedagogy - from practice to theory and back to practice. V: Peters, Friedhelm (ur.). Residential child care and its alternatives:international perspectives. Stoke on Trent: Trentham Books: FICE, 2008, str. 79-97. - Kobolt, A. Supervizija - spremljanje timskega in projektnega dela. V: Rapuš-Pavel, Jana (ur.), Kobolt, Alenka (ur.), Pyžalski, Jacek (ur.). Mentorstvo v zrelem obdobju življenja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 38-55, ilustr. - Kobolt, A, Sitar, J, Stare, A. Učenje na odru življenja : projekt gledališkega dela z ranljivimi skupinami mladih. V: Kobolt, Alenka (ur.). Učenje na odru življenja : projektno delo z ranljivimi skupinami mladih, (Socialno pedagoške teme). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 127-146. - Kobolt, A. Umriss sozialpädagogischer Entwicklung. Sozialpädagogische Impulse, ISSN 1023-6929, 2008, št. 4, str. 18-21, ilustr. 2009 - Kobolt, A. Skupina kot prostor socialnega učenja. Socialna pedagogika, november 2009, letn. 13, št. 4, str. 359-381, ilustr. - Kobolt, A. Stand und Perspektiven der Erziehungswissenschaft in Slowenien : Ost- und Mitteleuropa und die EU Lernprozesse - Barrieren - Chancen, Osteuropa-Tage der Universität Tübingen, 18. feb. 2009. Tübingen, - Kobolt, A. Supervizija - prispevek k poklicnemu razvoju in kvaliteti dela. V: Pregelj, Peter (ur.), Kobentar, Radojka (ur.). Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju : učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009, str. 369-375. - Kobolt, A. Svetovanje. V: Pregelj, Peter (ur.), Kobentar, Radojka (ur.). Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju : učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009, str. 354-360. 2010 - Kobolt, Alenka. Bildung, Erziehung und Sozialpädagogik : Richtungen und Lebensverläufe. V: Wilken, Udo (ur.), Thole, Werner (ur.). Kulturen sozialer Arbeit : Profession und Disziplin im gesellschaftlichen Wandel. 1. Aufl. Wiesbaden: VS-Verl., cop. 2010, str. 91-104. - Kobolt, A, Rapoš-Pavel, J. Development trends in the fields of education and care for vulnerable groups in Slovenia. European education, winter 2009/2010, vol. 41, no. 4, str. 65-84. - Kobolt, A, Ule, M., Živoder, A., Dekleva, B., Peček, M.,Rapuš-Pavel, J., Razpotnik, Š. Governance of educational trajectories in Europe : country report Slovenia : deliverable nr. 3 : working paper 2.1. [Frankfurt am Main]: GOETE, Governance of Educational Trajectories in Europe; Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education & Faculty of Social Sciences, 2010. 93 f., graf. prikazi. - Kobolt, A.(avtor, urednik), Caf, B., Brenčic, I., Lesar, I., Rapus-Pavel, J., Pelc Zupančič, K., Peček, M., Metljak, U., Popotnič, Š., Verbnik Dobnikar, Tatjana, Cimermančič, Z. Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi, (Socialno pedagoške teme, 08). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 382 str., ilustr., tabele. - Vec, T., Kobolt, A. Maatschappelijke en professionele context van de ontwikkeling van supervise in Slovenië. Supervisie en coaching, 2010, letn. 27, št. 2, str. 80-90. - Kobolt, A., Žižak, A. Prispevek supervizije k uspešnosti in vzdušju v delovnih skupinah in timih. V: Kobolt, Alenka (ur.). Supervizija in koučing. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010, str. 151-188. - Kobolt, A. Socijalna pedagogija - razvoj obrazovanja i područja rada. V: Macura-Milovanović, Sunčica (ur.). Socijalna pedagogija u nastajanju - traženje odgovora na probleme društveno isključenih grupa, (Posebna izdanja, knj. 9). Jagodina: Pedagoški fakultet, 2010, str. 27-44. - Kobolt, A. Socijalnopedagoško procenjivanje i intervenisanje. V: Macura-Milovanović, Sunčica (ur.). Socijalna pedagogija u nastajanju - traženje odgovora na probleme društveno isključenih grupa, (Posebna izadnja, knj. 9). Jagodina: Pedagoški fakultet, 2010, str. 85-105. 2011 - Kobolt, A. Razumevanje in odzivanje na čustvene in vedenjske težave = Understanding and responding to emotional and behavioural difficulties. Socialna pedagogika, jun. 2011, letn. 15, št. 2, str. 153-173. - Frommann, A., Kobolt, A. Briefwechsel. V: Frommann, Anne (ur.). Auf die Menschen kommt es an : GlückWunsche an die IGfH-Beiträge zum fünfzigjährigen Bestehen der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen. Münster: Münstermann: Ibbenbüren, cop. 2011, str. 44-53. - Hladnik, V., Kobolt, A. Člani komisij o dosedanjem usmerjanju otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami = Members of the assessment boards on the assessment practices for children with emotional and behavioural disorders.Socialna pedagogika, jun. 2011, letn. 15, št. 2, str. 175-196. - Amaral, Marcelo Parreira, Ule, Mirjana, Živoder, Andreja, Kobolt, Alenka, et al. Governance of educational trajectories in Europe : state of the art report : deliverable nr. 6. [S. l.: s. n., 2011]. 215 f., graf. - prikazi. http://www.goete.eu/download/working-papers/doc_download/20-state-of-the-art-report-governance-of-educational-trajectories-in-europe. - Kobolt, A. Razumevanje in odzivanje na čustvene in vedenjske težave = Understanding and responding to emotional and behavioural difficulties. Socialna pedagogika, jun. 2011, letn. 15, št. 2, str. 153-173. 2012 - Rapuš-Pavel, J., Kobolt, A. The importance of a collaborative relationship and discourse in teaching students with emotional and behavioural difficulties. Studia Edukacyjne, 2012, nr. 19, str. 269-282, ilustr. - Kobolt, A. Timsko delo - nuja in izziv. Vzgoja in izobraževanje, 2012, letn. 43, št. 3/4, str. 5-12. – 2013 -Kobolt, A., Žižak, A. Editorial. CEPS journal, 2013, vol. 3, no. 2, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_2/cepsj_pp5-8_editorial.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1657. - Hladnik, I., Kobolt, A. Skupinski dramski proces, usmerjen v delo z arhetipi in ciljem podpore osebam s težavami v duševnem razvoju = Drama workshop: dealing with archetypes to provide support to indivuduals with mental health issues. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, dec. 2013, letn. 17, št. 3/4, str. 159-187, ilustr. – 2014- Kobolt Alenka: Research in Social Work in Slovenia: Developmental Lines in Social Pedagogy, V: Juha Hämäläinen, Brian Littechild, Marie Špiláčková (ur) Social Work Research Across Europe: Methodological Positions and Research Practice. Central Eastern and Southern Europe, Publisher University of Ostrava ERIS with Albert Publisher, 2014, 117-130.

Članstvo v uredniških odborih: CEPS journal. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011 - Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. - Kriminologija & socijalna integracija. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. - Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. - Školski vjesnik. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni izbor, Ogranak, Split.

Že kot gimnazijka je pisala pesmi. V samozaložbi je izdala pesniško zbirko: Ujetnica trenutkov. 2001. – Eno življenje in dve zgodbi. – V: Zgod(b)ovina gimnazije Ravne na Koroškem, 1995.

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Osebni podatki, podatki iz Cobiss in drugi viri.